مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۵:۴۵

    معرفی رشته مدیریت راهبردی فرهنگ

    دانشگاه های پذیرنده دانشجو در رشته مدیریت راهبردی فرهنگ عبارتند از: دانشگاه اصفهان و دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) قم (مخصوص طلاب سطح دو حوزه ).