مصاحبه

  • ما با چه مواجه هستیم:
    ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۱۹:۵۰

    نظریۀ جامعه‌شناختی یا الاهیات اجتماعی؟

    کلیۀ نظریات اجتماعی و جامعه‌شناختی، تکاپویی برای ارائۀ یک «الاهیات اجتماعی» است. مهمترین خصوصیت این الاهیات اجتماعی که ریشۀ آن‌را می‌توان دستکم تا آراء هگل پی‌گیری نمود، ارائۀ یک الاهیات سکولار است.