مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ۲۳:۱۷

    الگوی پیشرفت و اسلامی سازی علوم انسانی

    اگرچه این مطلب مستقیما به علوم اجتماعی اسلامی مربوط نیست و در رابطه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می باشد، لکن الگویی که ارائه می دهد علاوه بر آن که به کار تولید علوم انسانی اسلامی می آید، در تولید علم الاجتماع اسلامی هم می تواند مفید باشد.