مصاحبه

  • تاملی در خصوص الگوهای تولید علم:
    ۱۳۹۲/۰۷/۲ ۲۱:۵۴

    مقایسه انتقادی ماهیت الگوی اول و دوم تولید علم

    این الگو هر چند فرصت ها و شرایط جدید و جنبه دیگری از تولید علم را پیش روی اجتماعات علمی و دانشکاران آن قرار می دهد و همچنین تولید آن را در سطح گسترده و دموکراتیک تری از نهادهای اجتماعی و در ارتباط با نیازهای آنها پیگیری می کند، اما با هنجارها و الگوهای رفتاری ای که دارد…