مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۱۳:۳۳

    جامعه‌شناسی معاصر: نقدی اسلامی

    در این مقاله، الیاس بایونس، با جمع بندی آرای بسیاری از جامعه شناسان، از شش محور، انتقاداتی را به جامعه شناسی معاصر وارد می کند و در انتهای کار خود، نقدی اسلامی از این رشته ارائه می دهد.