مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ ۰۹:۱۴

    لزوم تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد سیاسی در قبال اهل سنت در ایران

    حال می بینیم، عده ای که شاید برخی اهداف سیاسی را دنبال می کنند تاکید دارند که باید اهل سنت وزیر یا استاندار داشته باشند تا حقوق شان تامین گردد، حال آنکه مطلعان به واقع می دانند که مهمتر از این مساله ایجاد فضایی مناسب در سطح زندگی اجتماعی است که در آن هیچ گونه «تبعیض» و «تحریک» نباشد.

    اگر این شرایط مهیا شود عقلای اهل سنت نیز اذعان دارند که انتخاب شایستگان – از هر مذهب و قومی که باشند- بیشتر برای مردم مفید است.