مصاحبه

  • نقد نامه جامعه شناسان ایرانی به بان کی مون درباره بحران غزه
    ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ ۱۵:۵۸

    آیا تئوری های انتقادی تنها مصرف داخلی دارند؟

    شنیدن این باور عمومی که کارکرد سازمان ملل برقراری صلح و آرامش در جهان بوده و است، از زبان جامعه‌شناسانی که سال‌ها تئوری‌های نابرابری و بازتولید قدرت توسط نهادهای رسمی را تدریس کرده‌اند جای بسی شگفتی دارد! گویا واحد تحلیل نگاههای انتقادی این دوستان از سطح دولت و حکومت در ایران فراتر نمی رود و کاربست تئوری های انتقادی توسط آنها تنها مصرف داخلی دارد.