مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۱۲:۱۶

    محمد امین قانعی راد: آراء ابن‌خلدون با اندیشه‌های کلاسیک اجتماعی قابل مقایسه است

    محمد‌امین قانعی‌راد گفت: العطاس یک مدل نظریه پردازی و مفهوم سازی ارائه می دهد که در آن امکان تلفیق بینش های نظری اندیشمندان کشورهای شرق و غرب یا اندیشمندان مسلمان و مسیحی و … وجود دارد. برای مثال هندی ها می توانند برای توسعه جامعه شناسی مستقل خود از ظرفیت های مفهومی هندویی در کنار نظریات کلاسیک و معاصر جامعه شناسان غربی از قبیل مارکس، وبر دورکیم و … استفاده کنند. مدل ایشان در مفهوم پردازی، امکان گفتگوی علمی بین شمال و جنوب را فراهم می کند.

  • ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ۱۲:۱۸

    العطاس: وهابیت به مدرنیته نزدیک‌تر است/ دعوای امروز دعوای بین شیعه و سنی نیست

    وهابیت به مدرنیته نزدیکتر است و به مدرنیته خطرناک هم نزدیکتر است. وهابیت آثار معماری سنتی اسلامی را از بین می برد. دعوای امروز، دعوای شیعه و سنی نیست بلکه دعوای سلفی‌گری با شیعه است.