مصاحبه

  • ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۱۲:۱۱

    رشته‌ی ادبیات پایداری؛ یک نهاد فرهنگی و اجتماعی

    مأموریت اصلی این رشته، ایجاد زمینه‌های تولید علم و دانش بومی در حوزه‌ی مطالعات اجتماعی و فرهنگی و انسانی مربوط به جنگ با محوریت موضوع پایداری و اشکال متعدد ظهور و بروز و بسط و توسعه‌ی آن در میان اجتماعات گوناگون است. این مأموریت، ادبیات پایداری را در عین حال به نهاد موّلد اندیشه تبدیل می‌سازد