مصاحبه

  • با پذیرش 13 دانشجوی جدید:
    ۱۳۹۲/۰۷/۲ ۱۹:۱۲

    «دانش اجتماعی مسلمین» در مسیر تولید علوم اجتماعی بومی

    رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص کیفیت واحدهای درسی ارائه شده گفت: امسال دروس این گرایش، تا اندازه ای بازنگری شده و ما واحدهای درسی چون جامعه شناسی جهاد و روش های تحقیق علوم اجتماعی اسلامی را اضافه کرده ایم؛ همچنین دروسی چون نظریه های جامعه شناسی در این گرایش امسال در قالب نقد و بررسی نظریه ها ارائه شده است.