مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۵:۴۳

    معرفی رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

    دانش آموختگان این دوره با توانایی و تخصصی که در حیطه شناخت انقلاب اسلامی ایران و مشابهت ها و امتیازات آن نسبت به سایر نهضت ها و انقلاب ها به دست می آورند میتوانند به عنوان یک پژوهشگر و یا صاحبنظر در مجامع علمی داخلی و خارجی، نسبت به معرفی انقلاب اقدام نمایند.