مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ ۱۸:۲۴

    انسانشناسی بصری تصاویر شهدا در ایران

    قرار دادن تصاویر ائمه شهید در سنگ قبرهای شهدا از دهه 1970 در ایران به طور خاص گسترش یافته است. عملی که به طور مستقیم به روابط سیاسی اقتصادی مشخص شده پسا انقلابی و پسا جنگی در ایران ربط می یابد…