مصاحبه

  • گامی به سوی علم دینی
    ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۱۶:۱۱

    فرمولی برای علوم انسانی اسلامی

    نویسنده براساس نظریه فطرت که نظریه دینی است اساس و بنیاد معرفت شناختی علوم غربی از جمله جامعه شناسی و انسان شناسی را زیر سئوال می برد . ایشان باارائه دونظریه توسعه دربعدکلان و نظریه زیستی انسان شناسی در منظر خرد ،بین مبنای این علوم با علوم اسلامی تمایز قائل گردیده است.