مصاحبه

  • برداشتی آزاد از پنجاه قدم آخر
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ۱۶:۳۷

    جنگ ابتلایی برای سلوک و وحدت

    اما مهندس با همه زخم هایش قصد انتقام دارد و نارنجکی را به دست می گیرد و به حالت تسلیم جلوی جیپ عراقی می ایستد نارنجک به داخل جیپ پرت می شود اما دست دیگر مهندس هم تیر می خورد و بلایی دیگر برای مهندس فرود می آید و اینجاست که مهندس رو به آسمان می کند و به خدا اعتراض می کند و بر سر خدا داد می زند.