مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۶/۳ ۱۲:۰۰

    طنز؛ نشریه علمی پژوهشی قورت دهندگان دانش!

    سردبیر: چیه پسرم ؟ چی شده ؟ چرا زار میزنی؟
    تماس گیرنده : آقای دکتر دارن نامزدم رو شوهر میدن!!
    سردبیر: اشتباه گرفتی پسرم! اینجا دفتر نشریه علمی پژوهشی وزین قورت دهندگان دانشه!