مصاحبه

  • جامعه شناسی در آئینه نقد
    ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۰۰:۵۵

    معنا و مفهوم مرگ جامعه شناسی

    ناتوانی علم جامعه شناسی در حل مسائل جامعه آنگونه که نظریه پردازان اولیه علم مدعی آن بودهن و چرخش مبانی و روشهای این علم از دیدگاه پوزیتیویستی و کمی به علوم فرهنگی و روشهای کیفی وهمچنین پیدایش رشته هایی مانند مردم شناسی و مطالعات فرهنگی با رویکردی جدید مسئله ای است که برخی مانند دکتر کچوئیان آنرا مرگ جامعه شناسی می دانند.