مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۱۹:۵۸

    هابرماس و بحران مشروعیت در دولت‌های سرمایه‌داری متأخر

    وضعیت این نظام‌ها به‌گونه‌ای است که هرنوع تلاش برای کنترل و مهار بحران در یک زیرسیستم، منجر به تغییر شکل و جابجایی تضادهای ذاتی به زیرسیستم دیگر می‌شود. برای مثال فرضاً می‌توان بحران اقتصادی را با سرازیر کردن بودجه‌ی دولتی به‌منظور حمایت از بعضی از حوزه‌های کلیدی انباشت سرمایه مهار کرد. اما خود این امر جانبداری دولت از منافع گروه‌های سرمایه‌دار را آشکار می‌کند و در نتیجه کسری مشروعیت را برای دولت به‌همراه دارد.