مصاحبه

  • نقد فیلم " برف " مهدی رحمانی(2)
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۱۷:۱۰

    خانواده در سراشیبی سقوط

    پدر به عنوان ستون و قطب اقتدار و استحکام خانواده ، در خانه حضور ندارد. خانه به عنوان مأمن و سر پناه خانواده از دست رفته است. به تعبیر دیگر فیلم به صورت نمادین خانواده را در بند نظام حقوقی و اقتصادی جامعه می داند.