مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۹:۳۹

    معرفی رشته برنامه‌ ریزی رفاه اجتماعی

    انجام برنامه های مختلف رشد و توسعه، نه تنها مستلزم برنامه ریزی های توسعه اجتماعی قبلی است که زمینه ساز توسعه اقتصادی محسوب می شوند، بلکه اجرای برنامه های مختلف رشد و عمران کشور موجد آثار اجتماعی و فرهنگی فراوانی است که نیاز به تهیه و اجرای برنامه های رفاهی دارد.