مصاحبه

 • مسئله ی آب و محیط زیست در کشور
  ۱۳۹۳/۰۲/۴ ۱۰:۲۰

  هزینه های اجتماعی و محیط زیستی سد داریان

  سد داریان، مانند بیشتر سدهای دیگر، موجب پدید آمدن نارضایتی محلی به علت بر هم خوردن ساختار اجتماعی منطقه، جابجا شدن صدها خانوار، افزایش بیکاری، افزایش اختلاف‌های قومی و منطقه‌ای، و تخریب خاطره‌های جمعی شده یا خواهد شد. نارضایتی محلی، از آن‌جا آغاز می‌شود که به چند صد خانوار می‌گویند خانه‌هایتان را ترک کنید، و پولی به ایشان داده می‌شود که با آن در حاشیه‌ی شهرها هم نمی‌توان آلونکی تهیه کرد؛ و می‌گویند باغ و مرتع و کشتزارهایتان را رها کنید، در حالی که آنان نسل اندر نسل به کار کشاورزی و دامپروری مشغول بوده‌اند

 • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۴:۳۷

  معرفی رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای

  به طور کلی می توان گفت برنامه ریزی توسعه منطقه ای به نحوه استقرار مراکز فعالیتی و مراکز جمعیتی مانند: شهرها، روستاها و مجتمع های زیستی در پهنه فضا مربوط است. بحث اصلی که در برنامه ریزی منطقه ای مطرح می شود، نظم و انتظام دادن به فضاهای منطقه ای است.