مصاحبه

  • مختصات سبک زندگی در جامعه ایرانی
    ۱۳۹۲/۱۲/۵ ۱۷:۲۹

    شالچی :گنجینه میراث فرهنگی ایران در نهاد خانواده، مسجد و… است/بروکراسی باید در خدمت خانواده باشد و نه برعکس

    سبک زندگی که در هوا جریان ندارد، در مکان جریان پیدا می کند. پس این امکان برای سبک زندگی موضوعیت دارد. شکل مکانی خانه، مسجد، محله، خیابان و… سبک زندگی را متأثر از خودش می کند. این عوامل فرعی نیستند، بلکه عواملی محوری اند. / .متأسفانه گاهی گمان می کنیم باری که می خواهیم بداریم خیلی ساده است و مثلاً با ساختن دوفیلم و سریال تلویزیونی، انتشار چند کتاب و مطلب یا برگزاری چند همایش، می توانیم سبک زندگی را عوض کنیم، در حالی که این کار خیلی دشواری است.