مصاحبه

 • ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ ۱۷:۱۲

  حسین بستان نجفی

  نام و نام خانوادگی: حسین بستان نجفی
  تخصص:جامعه شناسی خانواده، فلسفه علوم انسانی
  محل کار: پ‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،مدیرگروه علوم اجتماعی
  تحصیلات: سطح چهار حوزوی و فوق لیسانس جامعه شناسی
  مهمترین تالیفات: اسلام و جامعه شناسی خانواده، گامی به سوی علم دینی1 و 2