مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۴/۲ ۱۰:۴۴

    تاریخ ابن خلدون؛ مقدمه ای بر فلسفه تاریخ

    چنین برمی آید که ابن خلدون نام کتاب خود را العبر نهاد تا به روشنی نشان دهد تا چه اندازه به تجربه تاریخ اهمیت می داده است. العبر، در حقیقت، خود سه کتاب مجزا را شامل می شود.