مصاحبه

  • بنیاد ستارگان با همراهی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می کند
    ۱۳۹۲/۰۵/۶ ۱۵:۵۰

    اولین همایش بین المللی مطالعه علمی ایثار و شهادت

    ایثارگری و شهادت طلبی موضوع قابل توجهی برای مطالعه در سایر رشته های علمی نیز می توانند باشند. به عنوان مثال پذیرش داوطلبانه درد های عظیم توسط شهید موضوع بسیار جالب توجهی برای علم روانشناسی است. یا اینکه از منظر قوم شناسی رفتارهای ایثارگرانه در اقوام گوناگون، موضوع جذابی برای مطالعه است. همچنین در وادی هنر، ایثار و شهادت جلوه های گوناگونی در آثار هنری می توانند داشته باشند.