مصاحبه

  • نقدی بر یادداشت« کیفر خواستی علیه روش تحقیق و دانشمندان دروغین»
    ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ۰۱:۴۰

    در دفاع از روش!

    می‌گویند پول لزوما خوشبختی نمی‌آورد اما بی‌پولی حتما بدبختی می‌آورد. حالا در تناسبی مشابه،دانستن و مهارت در روش تحقیق، لزوما بهره‌وری علمی به بار نمی‌آورد اما نابلدی و بی‌توجهی به اصول و ریزه‌کاری‌های روش‌شناختی حتما آدم را در دام پروبال دادن به شهودات شخصیِ آزمون ناشده گرفتار می‌کند.