مصاحبه

 • گفتگوی دیدیه اریبون با پیر بوردیو
  ۱۳۹۳/۰۱/۴ ۱۰:۰۰

  بوردیو: دانشگاه ها: پادشاهان برهنه

  شکی نیست که خود پروژه جامعه شناسی و از جمله آنچه را که «جامعه شناسی شناخت» نامیده اند، را نمی توان هرگز خالی از نوعی جاه طلبی در قرار دادن خود به مثابه سوژه مطلق دانست، خودی که بتواند ادعا کند دیگران را به مثابه شیئی در نظر گرفته و حقیقت را درباره آنچه آنها هستند و آنچه آنها انجام می دهند بهتر از خودشان می داند. اساس کار من در «انسان دانشگاهی» دقیقا در همین بوده است که تلاش کنم هر چه را در رویکرد حرفه ام اثری از این انحراف در خود دارد، کشف کرده و نابودش کنم.

 • مقایسه فیلم های دفاع مقدسی تلویزیون در دهه 60 و 80
  ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۴:۱۲

  ایدئولوژی زدایی تصویر شهادت در تلویزیون

  الان متاسفانه بنیان تبلغیات خبری ما در تلویزیون آن چنانکه باید برحقایق استوار نیست جسد کشته های دشمنی چیز زیبایی که نیست بسیار هم هم زشت است و این درست ازنقاطی است که دشمنی به وسیله آن چهره جنگ ها را مشوّه جلوه می دهد. ما برای تسخیر خاک هم نمی جنگیم ، در حالی که تبلیغات خبری ما بیشتر بر همین دو محور تاکید دارد کشته های دشمنی و مساحت خاک تسخیر شده

 • جامعه شناسی در آئینه نقد
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۰۰:۵۵

  معنا و مفهوم مرگ جامعه شناسی

  ناتوانی علم جامعه شناسی در حل مسائل جامعه آنگونه که نظریه پردازان اولیه علم مدعی آن بودهن و چرخش مبانی و روشهای این علم از دیدگاه پوزیتیویستی و کمی به علوم فرهنگی و روشهای کیفی وهمچنین پیدایش رشته هایی مانند مردم شناسی و مطالعات فرهنگی با رویکردی جدید مسئله ای است که برخی مانند دکتر کچوئیان آنرا مرگ جامعه شناسی می دانند.