مصاحبه

  • ۱۳۹۴/۰۵/۷ ۱۶:۲۱

    تخریب روستا و بیماری هلندی

    مفهومی اقتصادی وجود دارد به نام بیماری هلندی که شاید خلاصه اش را این گونه بتوان گفت: که در آمدهای باد آورده در کشوری چه طور می تواند واردات را در آن به صرفه تر کند و تولید را رو به افول و نابودی ببرد .