مصاحبه

  • مغالطه ای در مورد نحوه تاثیر پیش فرضها بر علوم انسانی
    ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ۲۳:۴۸

    مغالطه پیدایشی

    افرادی بسیارهمانند خسرو باقری و همفکرانش درباره منشا و ماهیت علوم انسانی مغالطه ای می نمایندبه نام: مغالطه پیدایشی (Genetic fallacy). مغالطه پیدایشی آن است که با این پیش فرض که ماهیت چیزی برابرخاستگاه و منشا پیدایش آن است، به استدلال پردازیم. (ماهیت الف=خاستگاه الف). به طور مثال آیا می توان گفت که چون شراب، […]