مصاحبه

  • انهدام منابع سنتی آب و پیامدهای ناشی از آن
    ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۱۹:۰۲

    جنگ پنهان سی ساله: مخاطره ای که فرهادی 25 سال پیش آن را هشدار داده بود

    ولی همینکه چرا در میان جامعه شناسان و مردم شناسان ما تنها فرهادی بود که 25 سال پیش به “مساله انهدام منابع سنتی آب و پیامدهای ناشی از آن” توجه کرده و بیم آینده ای پرمخاطره را به ما تذکر داده بود خود می تواند محل پرسش جدی از جامعه شناسی و مردم شناسی ایران باشد.