مصاحبه

  • گفتاری از حسینعلی نوذری؛
    ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۱۸:۱۱

    کم‌رنگ شدن روایت سیاسی در تاریخ‌نگاری فرهنگی

    اگر بخواهیم تاریخ فرهنگی را در حوزههای تاریخ‌نگاری، روش‌شناسی مطالعات تاریخی، فلسفه‌ي تاریخ و مطالعات نظری تاریخی بررسی کنیم، باید یک بستر و کانتکس زمانی و مکانی برای آن در نظر بگیریم. در بستر مکان، این مورد هم مانند هر مورد دیگری در حوزه‌های علوم انسانی، سرشت و خصلت غربی دارد.