مصاحبه

  • نگاهی به یک مقاله از دکتر جوادی یگانه و محمدعلی صحفی
    ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۱۴:۱۲

    روایتی زنانه از جنگ: تحلیل گفتمان کتاب دا

    خاطرات مربوط به جنگ تحمیلی، با قلم و سخن راویان مرد گره خورده است. زنان بیش‌تر به مثابه‌ی ابژه‌ای منتسب به مرد جنگ، هم‌چون همسر و مادر شهید، در این روایات نقش داشته‌اند. در این میان کتاب دا اثری متفاوت است. در این مقاله سعی شده است تا با کمک روش و نظریه‌ی تحلیل گفتمان […]