مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ ۱۱:۰۸

    جامعه شناسی عاشورا

    ما در نظام سنتی مان چیزی به نام «محله» داشته و داریم که دارای کارکردهای بسیار مهم اجتماعی بوده و هنوز هم (هرچند کمتر) می باشد. در هر محله سنتی ما چند مرکز تجمع گروهی داشته ایم که برخی از آنها هنوز وجود دارند. مسجد و حسینیه، قهوه خانه، زورخانه، «سرکوچه»… محله کارکردهای مهمی داشت و هنوز هم دارد. لذا ذیلاً به برخی از عناصر آن اشاره می شود.