مصاحبه

  • «هفت ترانه» در شبکه «شما»
    ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ ۱۱:۳۵

    قدرت نمایی ترانه های محلی در مقابل پاپ

    ترانه ها شاخص فرهنگ ها هستند. ترانه های محلی در متن زندگی مردم عادی قرار دارند. برعکس ترانه های پاپ و حتی سنتی که اغلب در حاشیه و پیوستی به زندگی مدرن و شهری مردم شهری هستند و از طرف دیگر، تمام زندگی عده ای را به صورت تخصصی در بر می گیرد، یعنی موسیقی و شعر در شهر و مرکز، تخصصی شده است و از متن زندگی خارج شده است برای همین بی شور،بی روح و بی یا کم خاصیت شده است.