مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۲۷

    بررسی نظریات فارابی و ابن خلدون در مورد شهر

    فارابی نظام های گوناگون در مدینه ها را مورد بررسی قرار داده ولی توجه بیشتر او به کلیات مسائل و ضوابط اجتماعی بوده تا جزئیات جامعه و مردم زمانه ی خود و یا بررسی تاریخی جوامع. ولیکن ابن خلدون ضمن بیان قواعد و ضوابط کشورداری، ملت های مختلف را از لحاظ خوی و عادت و مدنیت مورد بحث قرار داده است، آنطور که هست و احیاناً آن طور که باید باشد.