مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۴:۳۷

    معرفی رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای

    به طور کلی می توان گفت برنامه ریزی توسعه منطقه ای به نحوه استقرار مراکز فعالیتی و مراکز جمعیتی مانند: شهرها، روستاها و مجتمع های زیستی در پهنه فضا مربوط است. بحث اصلی که در برنامه ریزی منطقه ای مطرح می شود، نظم و انتظام دادن به فضاهای منطقه ای است.