مصاحبه

  • تاملی در امکان علوم اجتماعی اسلامی
    ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ ۱۹:۳۶

    روش شناسی علوم اجتماعی اسلامی

    اول بار سید جمال الدین اسدآبادی نشان داد که قرآن قابلیت ساخت مفاهیم قرآنی درباره جامعه و تاریخ را داراست، و در ادامه، شهید صدر با روش تفسیری خود، به دور ازنگرش گزینشی، به تمام جوانب تفکر اسلامی درباره هستی و جامعه پرداخت. همان گونه که قرآن کریم نیز در فراز و فرود امتها به همه عوامل اشاره دارد، نه یک عامل. نویسنده به سطوح نظریه پردازی علوم اجتماعی اسلامی می پردازد