مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۱۱:۰۵

    معنایِ منطقی اصطلاح «جامعه شناسی اسلامی»

    تعلیل رویدادهای طبیعی و انسانی به خداوند در چنین چارچوبی، از اساس غلط است؛ زیرا «علل طبیعی» در عرض «خداوند»، مدخلیّت علّی در وقوع رویدادها و پدیده ها ندارند، بلکه این علل طبیعی و نظم و قواعد موجود در متن جهان طبیعی و انسانی، مخلوق و معلول ارادة الهی هستند و حیثیّت مستقل و قائم به ذات خویش ندارند که با معرفت یافتن انسان به وجود و حضور آنها، فاعلیّت خداوند از موضوعیّت ساقط شود.