مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۱۴:۴۸

    درنگی تحلیلی بر تعریف استاد رشاد از «فرهنگ»

    مفهوم «فرهنگ»  از جمله مناقشه بر¬انگیزترین مفاهیم در حوزه¬ علوم اجتماعی است؛ تا آنجا که بسیاری از صاحب¬ نظران بر این باورند که مبهم ¬ترین و متکثرترین مفهوم در علوم اجتماعی، فرهنگ است. از این رو، اندیشمندان و نویسندگان، اهتمام ویژه¬ای به ارائه¬ تعریف از این مفهوم داشته و دارند. حتی کتاب ¬های مفصلی که […]

  • ۱۳۹۲/۰۳/۷ ۱۷:۲۲

    نقدی بر نگاه کلینیکی به فرهنگ

    نگاه کلینیکی، فرهنگ را بخشی مجزا تلقی می‌کند که باید نقش آموزش، پیشگیری و درمان امور، مسائل و مشکلات فرهنگی را بدان حواله کرد. درحالی که فرهنگ بخشی مجزا از سایر ابعاد اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی و در عرض چیزهای دیگر نیست. فرهنگ؛ بخش نیست؛ فرهنگ؛ بُعد است.