مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ۱۶:۰۶

    روش‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن

    روش تفسیر اجتماعی آیات قرآن مشتمل بر گزاره‌های تجربی، تعقلی، تعبدی و شهودی قرآن است، این روش تقریباً متکفل جامع همه روش‌های قرآن است که نقش مهمی در تبیین مسائل اجتماعی دارد.