مصاحبه

  • تحلیل روز ولنتاین به عنوان يك مناسبت و پتانسيل تمدنی غرب
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ ۱۵:۴۵

    نبش قبر کشیشی به نام والن تاین

    روز والنتاین به عنوان یک مناسبت و پتانسیل تاریخی تمدن رومی- مسیحی، یکی از موضوعات ابداع مجدد به شمار می‏رود. در واقع با خوانش جدید و مدرنیستی از این روز، یک مناسبت مذهبی به یک آیین امروزی و عرفی تبدیل شده است. روز والنتاین با خوانش جدید دارای ویژگی‏های ذیل خواهد شد: