مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۱۵:۱۵

    استمرار انقلاب به کدام روایت؟

    تمدن گرایی اسلامی معتقد به ساخت تمدن اسلامی با تمام لوازم تمدنی خود اعم از «علوم، ساختارها و محصولات» تمدنی بر پایه معارف و اصول دینی است. از این‌رو هر چند در دوران گذار ضرورتاً بر اساس الگویی گزینشی ناگزیر به اخذ و تعامل با تمدن مادی است، ولی به سمت ساخت تمدن اسلامی حرکت می کند.