مصاحبه

  • شانتال موف در این مقاله محدودیت‌های گونه‌ای از پلورالیسم را نشان می‌دهد که در دو کتاب «لیبرالیسم سیاسی» و «قانون ملل» جان راولز معرفی شده است.
    ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۱۶:۲۷

    محدودیت‌های پلورالیسم جان راولز

    جامعه آرمانی راولز جامعه‌ای است که سیاست از آن حذف شده است. مجموعه‌ای از مفاهیم لیبرال عدالت که توسط شهروندان عاقل و معقول و کسانی که براساس آن اصول و دستورات عمل می‌کنند به صورت متقابل به رسمیت شناخته شده ‌است. احتمالاً آنها برداشت‌های متفاوت و حتی متضادی از خیر دارند، اما آن [تفاوت‌ها] صرفاً مسائل خصوصی‌اند و در زندگی عمومی دخالت نمی‌کنند.