مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۱۴:۲۲

  گفتگو با ناصر فکوهی دربارة کتاب «جامعة مصرفی» نوشتة ژان بودریار

  در کتاب جامعه مصرفی با بهره گیری از نظریات گی دوبور که از اواخر دهه 1950 با جنبش سیتواسیونیست ها ، تزهای خود را مطرح می کرد، بودریار را نیز واداشت که مصرف را به مثابه نوعی «نمایش» در نظر بگیرد، جامعه ای که همه چیز و از جمله تمام رفتارها و کالبد کنشگران خود را به کالاهایی قابل خرید و فروش بدل می کند تا نمایش بزرگی ترتیب دهد که نقش تنظیم کننده نظام اجتماعی را بر عهده دارد. بودریار به این ترتیب در «جامعه مصرفی» تلاش می کند از مارکس فراتر برود و سنتزی میان لوفبور و دوبور به وجود بیاورد.

 • ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۱۷:۱۲

  نهیلیسم ایرانی: نگاهی به نسبت زندگی و فلسفه

  مرادم از نهیلیسم ایرانی نحوه‌‌ ای خاص از صورت‌‌بندی مفهومی از ماهیت تراژیک جهان و زندگی در آن است که با وجود اینکه بسیاری از شیوه‌‌‌های حیات و اندیشه‌‌ی ما را جهت می‌‌بخشد، هنوز به خوبی موضوعیت بخشیده نشده است و تبدیل به موضوعی برای تأمل و تحلیل فلسفی نگردیده است. نهیلیسم ایرانی دارای خصایصی اساسی است که می‌‌توان بنا به همین خصایص قید «ایرانی» را بدان افزود. این خصایص بسیار منحصر به فرداند و به همین دلیل اصرار بر قید «ایرانی» صرفاً یک انضمامی‌‌سازی دلبخواهی نیست.

 • ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ۱۱:۳۶

  فوکو، گرامشی و نظریه­ی انتقادی

  نظریه­ی انتقادی به عنوان بسط غیرارادی و فعلیت­بخشی نظریه­ی مارکس در شرایط سرمایه­داری متأخر، یعنی دورانی که با شکست جنبش­های رهایی­بخش شناخته می­شود، درک می­شد.از منظر نظریه­ی انتقادی، پیشرفت تکنولوژیک، ثروت رو به رشد و مصرف فزاینده­ی جوامع سرمایه­داری دیگر به سلطه و تقسیم کار اجتماعی موروثی مشروعیت نمی­داد و ازین­رو ناپایدار از آب در­می­آمد. بنابراین، این نظریه از نگاه طبقه­ی حاکم به فعالیت خطرناکی تبدیل شدزیرا می­توانست هم طبقات فرودست و هم نظریه­پردازان انتقادی را به چنین درکی رهنمون شود که شیوه­ی خودسازماندهی عقلانی و آزادانه­ی تمدن امکان­پذیر شده است.