مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۰۵/۶ ۲۱:۳۶

    بحران میانمار: ظالم و مظلوم از نگاه علوم اجتماعی

    به جای داوری اخلاقی راجع به یک قضیه جامعه شناختی، مثال های واضحی را که قابلیت تعمیم اجتماعی دارند کنار هم گذارده، یک تحلیل ساختاری بر اساس جامعه شناسی سیاسی بنا شده تا نشان دهد که چگونه زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… می تواند یک جامعه را از موضع «مظلوم» به «ظالم» یا برعکس، سوق دهد. مسئله ریشه یابی ساختاری اجتماعی (و نه روانشناختی فردی) بروز پدیده «ظلم»، آنهم در جوامعی که خود قربانی آن بوده اند. اینکه چگونه افراد، گروه ها و جوامع به خود این حق را می دهند که حقوق دیگران را نادیده گرفته و به آن تعدی نمایند.