مصاحبه

  • الگویی برای تحول علوم انسانی عطف به فراورده های عینی انقلاب اسلامی
    ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۱۷:۳۸

    مناقشه تفکر جهادی و علوم اجتماعی

    محققان و بویژه جامعه شناسان روستایی ایران که از منظر جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی به این مقوله می نگرند، بیش از آنکه به جامعه و مهمتر از آن به اجتماعات و حرکتهای مردمی و برخواسته از متن جامعه بنگرند، به سازمانها و بهتر بگوییم به دولت ها و سیاست های دولتی توجه دارند، لذا آنچه که برسی می شود نه روستا و نه مردم و نه حرکتهای مردمی که بیشتر سیاست های دولتی و طرح هایی چون اصلاحات ارضی و مانند آن است و نه مقوله هایی چون چگونگی تشکیل جهاد سازندگی و حرکتهای جهادی دانشجویان، طلاب و دانش آموزان.