مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۵:۲۵

    معرفی رشته توسعه روستایی

    این رشته، فقط در دانشگاه تهران وجود داشته و در در دوگرایش «توسعه اجتماعی» و «مدیریت توسعه» دانشجو می‌پذیرد.

  • ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ ۱۹:۱۵

    امکان و چگونگی علم دینی (1)

    اشاره بحث در مقوله علم دینی بحثی مهم و پردامنه است و اندیشمندان بسیاری بر سر آن کم و بیش به ایراد سخن پرداخته اند و با مطرح شدن مسئله جنبش نرم افزاری روند جدی تری به خود گرفته است. اینکه جایگاه این مسئله کجاست و چه ضرورتی دارد؟ آیا علم دینی امکان تحقق دارد؟ […]