مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۹:۳۹

    معرفی رشته برنامه‌ ریزی رفاه اجتماعی

    انجام برنامه های مختلف رشد و توسعه، نه تنها مستلزم برنامه ریزی های توسعه اجتماعی قبلی است که زمینه ساز توسعه اقتصادی محسوب می شوند، بلکه اجرای برنامه های مختلف رشد و عمران کشور موجد آثار اجتماعی و فرهنگی فراوانی است که نیاز به تهیه و اجرای برنامه های رفاهی دارد.

  • معرفی رشته توسعه روستایی

    این رشته، فقط در دانشگاه تهران وجود داشته و در در دوگرایش «توسعه اجتماعی» و «مدیریت توسعه» دانشجو می‌پذیرد.