مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ۲۰:۳۴

    جامعه شناسی اسلامی

    نتقادهایی که در ایران، تحت عنوان جامعه‌شناسی اسلامی به جریان رایج جامعه‌‌شناسی جهان (به تعبیر آنها جامعه‌شناسی غربی) صورت گرفته است، اساسا توان آن را که جامعه‌شناسی جایگزینی ارائه بدهد نداشته و تماما بیرون از جامعه‌شناسی مانده ولی نسبت به آن منتقد است. پس شاید بهتر باشد که آنها از عنوان جامعه‌شناسی دست بردارند و دانش خود را تحت نامی دیگر عرضه کنند.