مصاحبه

  • سخنرانی دکتر کچویان در باب مختصات جامعه‏ شناسي ايراني
    ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۷:۲۳

    ما در ايران معیاری برای گزینش مسئله اجتماعی نداریم

    برای دریافتن اینکه عقل ايراني چه مختصات یا خصایصي دارد، با بررسی این تجربه های ویژه می توان به شکل تجربي- تاریخی آن را تاحدی روشن کرد. این تجربه های تاریخی نشان می دهد که دانش ها چگونه در بسترهای تاریخی- اجتماعی متفاوت، علیرغم شباهت های موضوعی و یا ریشه های مشترک یا حتی یکسانی محتوایی در ابتدا، از هم تمایز یافته و یا تقدیر کاملاً خاص و ویژه ای می یابند.