مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۰۰:۴۳

    جامعه دینی کامل و جامعه دینی ناقص

    دینى بودن جامعه، امرى مطلق نیست و نمى توان به طور مطلق، به دینى بودن یا غیر دینى بودن جامعه اى حکم کرد; بلکه جامعه دینى، واقعیتى نسبى است و در دینى بودن خود، شدت و ضعف و نقص و کمال مى پذیرد. دینى بودن جامعه، عناصر و ارکانى دارد که با بودن همه آن […]